laur2-removebg-preview

Koszyk

Koszyk

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.alfatech.com.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Aparatury Kontrolno-Pomiarowej ALFA-TECH Jacek Kasprzyk, z siedzibą w 30-418 Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 73, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6791049708, REGON 351057471, działające nieprzerwanie od 1996 roku.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.  

§ 2. DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Aparatury Kontrolno-Pomiarowej ALFA-TECH Jacek Kasprzyk, z siedzibą w 30-418 Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 73, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 6791049708, REGON 351057471. Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. nr 66 1240 4533 1111 0010 5652 0919.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.alfatech.com.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Przewoźnik – firma dostarczająca zamówione Produkty do Klienta.

§ 3. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 73
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@alfatech.com.pl, biuro@alfatech.eu.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 12 266 66 656
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą, od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00÷16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Żadna informacja zamieszczona w Sklepie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu, na warunkach jak w jego opisie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w sklepie, możliwości wystąpienia błędnych cen, wprowadzania nowych towarów do Sklepu, usuwania towarów ze sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Informacja o braku Produktu lub zmianie terminu dostawy Produktu; różnicy w cenie pomiędzy ceną w Sklepie, a ceną w bazie sprzedaży Sprzedawcy, w przypadku wystąpienia, będzie przekazana Klientowi do akceptacji przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dane techniczne, ceny oraz dostępność towarów były prawidłowe i aktualizowane na bieżąco.
 5. Wysłanie zapytania o produkt nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia, jak i nie stanowi podstawy do rezerwacji Produktu w magazynie Sprzedawcy.
 6. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z danymi technicznymi Produktu, a decyzję o jego wyborze i zakupie podejmuje w oparciu o własną wiedzę i na własną odpowiedzialność. W związku z tym Sprzedawca wyłączony jest z wszelkiej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta z tytułu niewłaściwego wyboru Produktu i/lub niewłaściwego użytkowania Produktu.
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT. Dodatkowo dla Przedsiębiorców w podane są również ceny netto z dopiskiem „+VAT”.
 8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi dodatkowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
 3. przeglądarka internetowa typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, z włączoną obsługą plików cookies,
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 6. ZAKŁADANIE KONTA

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

§ 7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka;
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. przesyłka,
 3. przesyłka za pobraniem,
 4. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. płatność przy odbiorze osobistym (gotówka, karta płatnicza, BLIK),
 7. płatność przy odbiorze przesyłki (pobranie)
 8. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 9. płatności elektroniczne,
 10. płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Złożenie oferty kupna (§ 4 pkt. 2 Regulaminu) następuje po uprzednim wysłaniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, poprzez  przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.
 3. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji następuje przez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail, która zawiera co najmniej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
 5. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 6. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 9. Produkty o różnych terminach dostawy
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 12. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 13. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 15. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie na podany na podany w trakcie składania Zamówienia numer telefonu.
 16. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 17. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

a. Klient ma możliwość odbierania Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

b. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru Produktów przez Klienta częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru), jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu dodatkowych warunków takiego odbioru.

9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

12. Za datę dostarczenia Produktu do Klienta uznaje się datę przekazania Produktu przez Sprzedawcę Przewoźnikowi, zgodnie z Art. 544 KC §1.

14. W przypadku stwierdzenia przy dostawie uszkodzenia przesyłki i wynikających z tego uszkodzeń lub braków Produktu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.  Klient ma prawo i powinien żądać od pracownika Przewoźnika spisania odpowiedniego protokołu.

§ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż Przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 3. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Produkty, co do których Konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed zawarciem Umowy, a Konsument wyraził pisemną i jednoznaczną zgodę
 8. Produkty związane z prowadzoną przez Konsumenta działalnością gospodarczą i/lub mają charakter zawodowy i/lub zarobkowy.
 9. dokumenty związanie z Produktem, wystawione dla Konsumenta tj. certyfikaty, świadectwa sprawdzenia, świadectwa wzorcowania, licencje.
 10. produkty których pierwsze uruchomienie wymaga inicjalizacji lub aktywacji, a przywrócenie do stanu fabrycznego jest niemożliwe lub możliwe tylko odpłatnie, w serwisie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.
 11. Produkty niekompletne i/lub noszące ślady użytkowania (fizyczne i cyfrowe).

§ 11. REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są tylko Produkty nowe i wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail lub formularz w Sklepie) na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy, niezwłocznie po wystąpieniu wady.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez Sprzedawcę w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne.
 7. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt na własny koszt.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu, zawierającą warunki i okres gwarancji.
 9. Gwarancją nie są objęte:
 10. czynności obsługi przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (np. zainstalowanie, konserwacja, sprawdzenie działania itp.),
 11. uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją, jak również powstałe podczas transportu lub składowania,
 12. uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania,
 13. uszkodzenia powstałe z winy użytkownika na skutek eksploatacji niezgodnej z dokumentacją techniczno-ruchową,
 14. uszkodzenia powstałe przez wadliwe działanie sieci zasilającej,
 15. wymiana bezpieczników,
 16. materiały eksploatacyjne, tj. baterie, filtry, przewody pomiarowe, rurki przyłączeniowe, złącza, bezpieczniki itp.
 17. dokumenty powiązane z Produktem, tj. certyfikaty, świadectwa sprawdzenia, świadectwa wzorcowania, licencje itp.
 18. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku gdy naruszono plombę gwarancyjną, dokonano samowolnych zmian przez osoby nieupoważnione, przeróbek, napraw i regulacji.
 19. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy lub jej naprawy, jeżeli opcja wskazana przez Konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego Produktu albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.
 20. Jeśli Sprzedawca nie jest gwarantem, może on w imieniu i na wniosek Klienta przeprowadzić czynności wstępne, przy czym odpowiedzialność z tego tytułu pozostaje bezwzględnie po stronie gwaranta. 

§ 12. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Klienta.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu